Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice- vzor

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
 
prostřednictvím
Městského úřadu v Letovicích
Odbor výstavby a životního prostředí
Masarykovo nám. 19
679 61 Letovice
 
V Letovicích, 10. 9. 2012
 
 
 
XY , ulice a/b, Letovice – odvolání proti usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice, spis. zn. MLE/06827/12/Ja, č.j.MLE/06900/12/OVŽP
 
 
            Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí usnesením   MLE/06827/12/Ja, č.j. MLE/06900/12/OVŽP rozhodl, že XY ,ulice a/b, Letovice, není účastníkem řízení vedeného ve věci pokračování v územním řízení o umístění stavby „Bioplynová stanice Letovice“ na p.č. st. 155, 231/2, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 302/1, 302/2, 302/3, 401, p.č. 590/6, 590/11, 590/12, 590/13, 590/14, 590/21, 590/37, 590/39, 590/40, 590/41, 590/47, 590/49, 590/51, 630/4, 1122/2, p.č.PK 563/2, 564/2, 1122, vše v k.ú. Třebětín u Letovic, zahájeného na podkladě žádosti společnosti Ledeko, a.s.
 
V odůvodnění výše citovaný správní orgán uvádí, že umístěním bioplynové stanice nejsou dotčena vlastnická nebo jiná práva XY. Toto zjištění opírá o skutečnost, že investor stavby společnost Ledeko, a.s. provedl generální opravu stávající veřejně přístupné účelové komunikace, vedoucí mimo zastavěné území místí části Třebětín, tzv. severní cesta, kterou má být vedena doprava vozidel nad 3,5 t  a  dle rozptylové studie pro bioplynovou stanici nejsou překročeny stanovené limity znečištění ovzduší.  
 
Odvolatel své odvolání odůvodňuje těmito skutečnostmi:
 
1.     Konstatování, že byla provedena generální oprava stávající veřejně přístupné účelové komunikace a investor interní cestou zajistil odklon dopravy od zastavěné části obce, neřeší námitku odvolatele, protože do současné doby nebyla vyřešena vlastnická práva k pozemkům, které jsou dotčeny citovanou   účelovou komunikací, resp. vlastnická práva k pozemkům, které tato komunikace protíná.   Dalším problémem, který je hodný zřetele je samotný technický stav této komunikace a potažmo její nosnost. Tato skutečnost se v dohledné době může promítnout do užívání  a využití této komunikace. Velmi  problematickým a situaci neřešícím místem je pak to, že samotný interní předpis investora o používání komunikace k navážení biomasy je naprosto nedostačující a nedává  žádnou právní záruku občanům dotčeným provozem dopravy. Příkaz investora řidičům, aby využívali citovanou účelovou komunikaci není řešením právním, nedávající žádnou záruku, že toto bude v budoucnu respektováno. Nehledě na to, že interní předpis může zavazovat pouze zaměstnance investora a dotčení občané nemají žádné právní nástroje k jeho dodržování.
 
2.     Dalším faktorem, který není řešen důsledně jsou imise způsobené nikoliv a pouze provozem bioplynové stanice, ale zejména zásobníky, v nichž se bude nacházet biomasa, která bude použita následně pro provoz bioplynové stanice. Imisemi a zápachem je nad míru přípustnou v určitých situacích obtěžován odvolatel již dnes, kdy ještě nebyla zahájena výstavba bioplynové stanice. Tato skutečnost nebyla brána vůbec v potaz.
 
3.     Odvolatel rovněž namítá rozpor se stávajícím územním plánem, když bioplynová stanice svojí kapacitou a účelem není zemědělskou stavbou, ale stavbou průmyslovou. Přičemž podle stávajícího územního plánu lze dané území zastavovat pouze stavbami určenými pro zemědělské účely, samozřejmě za předpokladu, že budou respektovány příslušné normy a obecně závazné předpisy.
 
S poukazem na skutečnosti výše popsané má odvolatel za to, že jeho námitky byly řešeny nedostatečně a proto se nadále domáhá účastenství ve správním řízení ve věci pokračování v územním řízení o umístění stavby „Bioplynová stanice Letovice“, aby mohl svá práva uplatnit vzhledem k tomu, že jeho majetek se nachází v blízkosti zásobníků biomasy a stávající dopravou, která není vždy vedena po výše uvedené účelové  komunikaci, je odvolatel přímo dotčen ve svých právech. Protože v předmětném řízení dochází k jednání o právech a právem chráněných zájmech odvolatele a vydáním správního rozhodnutí může být odvolateli způsobena škoda, navrhuje odvolatel, aby odvolací orgán usnesení prvoinstančního správního orgánu změnil a XY , ulice a/b, Letovice, přiznal účastenství ve výše uvedeném správním řízení.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XY
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 144304
Měsíc: 4145
Den: 91